1000 arm Chenrezig - Avalokitsvara
$100.00

1000 arm Chenrezig - Avalokitsvara

  • resin
  •  red
  • 15”